Privaatsuspoliitika eesmärgiks on anda füüsilisele isikule – andmete subjektile, teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, mahu, kaitse ja töötlemise tähtaja kohta andmete saamise ajal ja andmesubjekti isikuandmeid töödeldes.

 

Isikuandmete vastutav töötleja

 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on SIA “WITRAZ” (edaspidi – SIA), reg-nr 40103789599, Jūrkalnes tänav 15/25, Riia, LV-1046, telefon: +371 22090597, e-post: info@aknadkoju.ee.

 

Agentuuri kontakt isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste jaoks on: info@aknadkoju.ee.

 

Üldtingimused

 

1. Käesolevas privaatsuspoliitikas on üldjoontes kirjeldatud, kuidas SIA teostab isikuandmete töötlemist ja kaitset. Detailsem informatsioon isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta on esitatud SIA sisestes õigusaktides ja SIA veebilehe jaotises „Füüsiliste isikute isikuandmete töötlemine“.

 

2. SIA tagab kohaldatavate õigusaktide raames isikuandmete konfidentsiaalsuse ja on tarvitusele võtnud vastavad tehnilised ja organisatoorsed meetmed isikuandmete kaitseks sanktsioneerimata ligipääsu, seadusevastase töötlemise või avaldamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise või hävinemise eest.

 

3. SIA võib isikuandmete töötlemiseks kasutada isikuandmete töötlejaid. Sellisel juhul võtab SIA tarvitusele vajalikud meetmed tagamaks, et sellised isikuandmete töötlejad töötlevad isikuandmeid vastavalt SIA juhistele ja vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele ning nõuab vastavate turvameetmete tarvituselevõtmist.

 

Isikuandmete kategooriad

 

4. Isikuandmeid kogutakse nii andmesubjektilt kui ka välistest allikatest, näiteks SIA käsutuses olevatest andmebaasidest ja registritest. Isikuandmete kategooriad, mida SIA enamjaolt, kuid mitte ainult – töötleb, on:

4.1. identifitseerimisandmed – nimi, perekonnanimi, isikukood;

4.2. kontaktandmed – elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress;

4.3. erikategooriasse kuuluvad isikuandmed – isiku pangakontod;

4.4. andmed, mis on saadud ja/või loodud õigusaktides sätestatud kohustuste täitmisel;

4.5. andmed rahulolu kohta – andmesubjekti rahulolu.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

 

5. SIA teostab isikuandmete töötlemist teenuste osutamiseks ja kaupade müügiks:

5.1. kliendi identifitseerimiseks;

5.2. lepingu koostamiseks ja sõlmimiseks;

5.3. kauba tarnimiseks ja garantiiteenuste osutamiseks (lepingukohustuste täitmiseks);

5.4. teenuste tagamiseks / alalhoidmiseks;

5.5. garantiikohustuste täitmiseks;

5.6. kaupade ja teenuste paremaks muutmiseks, uute kaupade ja teenuste arendamiseks;

5.7. teenuste reklaamiks ja levitamiseks ehk ärilistel eesmärkidel;

5.8. klientide teenindamiseks;

5.9. kaebuste läbivaatamiseks ja töötlemiseks;

5.10. klientide hoidmiseks, lojaalsuse tõstmiseks, rahulolu mõõtmiseks;

5.11. arvelduste administreerimiseks;

5.12. võlgade kättesaamiseks ja väljanõudmiseks;

5.13. kodulehtede ja mobiiliäppide alalhoidmiseks ja nende töö paremaks muutmiseks;

5.14. statistika ja ärianalüüsi vajadusteks;

5.15. planeerimiseks ja arvestuseks;

5.16. andmete kvaliteedi tagamiseks;

5.17. aruannete koostamiseks;

5.18. kliendiküsitluste läbiviimiseks.

 

6. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus:

6.1. distantskokkuleppe ja tehingu täitmiseks – kaupade müügiks ja kohaletoimetamiseks andmesubjekti avalduse kohaselt ja selle täitmiseks;

6.2. õigusaktide nõuete täitmiseks – SIA jaoks siduvate, õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks;

6.3. kooskõlas andmesubjekti nõusolekuga;

6.4. seaduslikes (legitiimsetes) huvides – SIA ja andmesubjekti vahelistest kohustustest või seadusest tulenevate SIA ja kliendi legitiimsete huvide realiseerimiseks.

 

7. SIA legitiimseteks huvideks on:

7.1. müüa kliendile kaupa ja eraldi kokkuleppel juhul kui klient seda nõuab, toimetada see kohale, tagades selliselt tehingust tulenvate kohustuste täitmise;

7.2. säilitada kliendi avaldused veebilehel;

7.3. viia läbi kliendiküsitlusi SIA tegevuse kohta;

7.4. tagada ja parandada teenuste kvaliteeti;

7.5. pöörduda õiguskaitseorganite poole oma õiguslike huvide kaitseks.

 

 Isikuandmete kaitse

 

8. SIA kaitseb isikuandmeid, kasutades kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi, võttes arvesse esinevaid privaatsusriske ja SIA jaoks mõistlikult kättesaadavaid organisatoorseid, rahalisi ja tehnilisi ressursse, muuhulgas võttes tarvitusele järgmisi turvameetmeid ja kasutades järgmisi turvalahendusi:

8.1. andmete šifreerimine edastamisel;

8.2. tulemüür;

8.3. sissemurdmisvastased ja sissemurdmist avastavad programmid;

8.4. muud kaitsemeetmed vastavalt aktuaalsetele tehnika arengu võimalustele.

 

Isikuandmete saajad

 

9. Isikuandmeid võidakse edastada saajatele, näiteks:

9.1. õiguskaitseorganitele;

9.2. audiitoritele või teistele SIA isikuandmete töötlejatele vastavalt õigusaktide nõuetele.

 

Isikuandmete töötlemise geograafiline territoorium

 

10. Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidus/Euroopa Majanduspiirkonnas (EL/EMP).

 

11. Isikuandmeid töödeldakse aadressil Jūrkalnes tänav 15/25, Riia, LV-1046.

 

Säilitamise periood

 

12. Isikuandmeid säilitatakse niikaua, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgil. Säilitamise periood on põhjendatud internetis kliendiga tehtud tehinguga, SIA legitiimsete huvidega, kohaldatavate õigusaktidega või kuni on jõus SIA kliendi nõusolek vastavate isikuandmete töötlemiseks ning juhul kui ei esine muud isikuandmete töötlemise õiguslikku alust.

 

13. Pärast käesoleva privaatsuspoliitika 12. punktis nimetatud asjaolude  lõppemist isikuandmed kustutatakse.

 

 Andmesubjekti õigused

 

14. Saada õigusaktides sätestatud teavet oma isikuandmete töötlemise kohta SIA poolt.

 

15. Vastavalt õigusaktidele nõuda SIA-lt ligipääsu oma isikuandmetele, neid täiendada, parandada, kustutada või piirata nende töötlemist, samuti õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, sh mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, mida SIA teostab tuginedes oma seaduslikele (legitiimsetele) huvidele ning ka õigus oma isikuandmete ülekandmiseks teise andmebaasi ja isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamiseks.

 

16. Esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta Riiklikku andmeinspektsiooni (www.dvi.gov.lv) juhul kui isik on seisukohal, et isikuandmete töötlemine rikub tema õigusi ja huve vastavalt õigusaktidele.

 

SIA-l on õigus teha muudatusi või täiendada käesolevat privaatsuspoliitikat, avaldades privaatsuspoliitika kehtiva versiooni SIA veebilehe jaotises „Privaatsuspoliitika“.